In English

I'd blow my brains out

En studie av hjärnskador orsakade av tryckvågor

Linus Eklund ; Mona Johansson ; Jacob Rubensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 52 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Under de senaste två decennierna har det uppmärksammats att soldater återvänt från krig med hjärnskador troligen orsakade av tryckvågsexponering. Detta är ett hett forskningsområde inom medicin. Denna rapport syftar till att betrakta detta fenomen genom en ingenjörs ögon. Detta innebär att undersöka huruvida olika fysikaliska parametrar leder till att en yttre tryckvåg skadar kapillärer i hjärnan. Olika angreppssätt har använts för att förklara fenomenet; teoretiska studier, simuleringar och experiment. Det utfördes två simuleringar, direktpåverkan av en tryckvåg på huvudet och hur tryckvågor fortplantar sig i blodkärl. Ur dessa simuerlingar kunde det styrkas att tryckvågor av de vapen som används i den svenska armén har tryckamplituder som inte kan påverka det intrakraniella trycket när huvudet direktexponeras för en tryckvåg. Simuleringarna har även visast att tryckvågor kan propagera i blodkärl. Experimentet som utfördes bestod av blodtrycksmätningar vid olika kroppspositioner och dessa visar på att kroppen är oerhört bra på att reglera blodtrycket. Vi har kommit fram till att en tryckvåg i stort sett totalreflekteraas mot kroppen,vilket kan innebära att den mekaniska impulsen mot kroppen fördubblas. Detta kan leda till kompression av bröstet eller huvudet, vilket i sin tur kan leda till skador på kapillärerna.

Nyckelord: blodkärl, tryckvåg, kapillärer, gris, simuleringPublikationen registrerades 2009-10-05. Den ändrades senast 2015-05-07

CPL ID: 99590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek