In English

Arbetsberedningar i syfte att öka delaktighet och tillvaratagande av kompetens bland yrkesarbetare -Utvärdering av ett nytt arbetssätt för Skanska Region Hus Göteborg

Method statements in order to increase participation and utilization of skills among skilled workers - Evaluation of a new operation method at Skanska Region Hus Göteborg

Dag Karlsson ; Sebastian Reismer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:59, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek