In English

Arbetsgång för optimering av antal jord-bergsonderingar - med avseende på bergytans nivå inom ett område

Working procedure for optimization of soil-rock penetration tests - related to the rock surface within an area

Petter Karlsson ; Hanna Blomén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:17, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek