In English

Enkel hantering av källsorterat hushållsavfall. Ett innovativt källsorteringssystem för hemmet

Simplifying source separation of household waste materials. An innovative waste-separation system for the home

Jana Cargill-Ek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95268

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek