In English

Energieffektiv komfortkyla med högtempererad köldbärare och frikyla. En analys av hur köldbärartemperaturen påverkar energianvändningen.

Energy efficient cooling with a high temperature brine system and free cooling. Analyses of how the brine temperature affects the use of energy.

Carl Johan Mattsson ; Tomas Malmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-6007; E2008:02, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80906

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek