In English

Passivhusteknik i ett svenskt klimat - en byggnadsfysikalisk riskinventering och erfarenhetssammanställning av befintliga passivhusprojekt

Passive House Technology for Swedish Climate Conditions - a Building Physics Risk Assessment and Experience Collection from Existing Passive House Projects

Linda Martinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:15, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80396

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek