In English

Bärighetskontroll av obundna granular material. En jämförelse mellan olika bärighetskontroller samt en alternativ utvärderingsmetod av bärighet med Lätt Fallvikt

Bearing capacity control of unbound granular materials. A comparison between different bearing capacity control methods and an alternative evaluation method of bearing capacity with the LFWD

Daniel Lindberg ; Robin Lindfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:23, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79343

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek