In English

Kvalitetssäkring av efterinjektering. En fältstudie i Nygårdstunneln

Quality Control of Post Grouting. A field study in the tunnel of Nygård

Nils Granberg ; Sven Knutsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:19, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78706

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek