In English

Virtuell geometrisäkring av en mobil handenhet i RD&T

Stefan Berglund ; Anna Gunnarsson ; Jukka-Pekka Mäki ; Almir Smajic ; Andreas Stenlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Detta kandidatarbete är ett samarbete mellan företaget Ascom Wireless Solutions och avdelningen för Produkt- och Produktionsutveckling på Chalmers Tekniska Högskola. Syftet är att undersöka hur programvaran RD&T (Robust Design and Tolerancing) kan användas för att virtuellt utvärdera inverkan av geometrisk variation hos en mobil handenhet. I arbetet undersöks det hur icke-stela delar går att analysera i programmet, som tidigare använts främst i bilindustrin och då framförallt på stela produkter Resultatet ska stå till grund för att bedöma lämpligheten att tillämpa programvaran på plastprodukter liknande den mobila handenheten. Arbetet ska även leda till förslag om förbättringar av programvaran dels av det generella slaget och dels för framtida tillämpningar på plastprodukter. Målet är att undersöka vilka begränsningar och möjligheter det finns då en mobilhandenhet i plast analyseras samt till hur stor del eventuella begränsningar påverkar analysresultatet. En jämförelse görs även av den stela och icke-stela analysen. Resultaten visar att den stela analysen påvisar var på produkten problemområden kan förekomma och ger en antydan på deras storlek. Den icke-stela analysen ger däremot analysresultat som ligger närmare verkligheten och kan användas för att verifiera att toleranskraven uppfylls. Det blir en märkbar skillnad mellan stel och icke-stel analys. Då den icke-stela analysen tillåter överbestämda system, deformation och fysisk interferens beskriver den verkligheten mer korrekt. Den grundläggande skillnaden är att en FEM-analys utförs i det icke-stela fallet medan modellerna behandlas som stela i det stela fallet.. Dessa skillnader märks främst i värdena från analysresultaten. Exempelvis har vissa värden i den icke-stela analysen decimerats jämfört med den stela analysen.Publikationen registrerades 2008-11-21.

CPL ID: 78517

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek