In English

Flödesanalys och simulering av ny och gammal produktionsanläggning på Eka Chemicals AB

Flow analysis and simulation of new and old production plant at Eka Chemicals AB

Kristoffer Jonsson ; Björn Johansson ; Åsa Fasth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 64 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Examensarbetet som är en del i forskningsprojektet SIMTER har genomförts på Eka Chemicals AB i Bohus (EC). EC är en av världens ledande kemitillverkar och levererar produkter till kunder som bland annat Sony, Intel och AstraZeneca. Examensarbetes huvudsyfte har varit att ta fram ett förslag på en ny produktionslayout för den nya produktionsanläggningen som företaget skall investera i. Eftersom kostnaderna för att uppföra en ny produktionsanläggning ofta är väldigt höga i samband med en nyinvestering är det därför lämpligt att göra en simulering. För att modellera en simuleringsmodell över den nya produktionsanläggningen har simuleringsprogrammet Visual Components använts. Examensarbete har under arbetets gång följt en modifierad variant av Banks modell där en stor del har varit att genomföra en så kallad LoA mätning. En LoA mätning gå ut på att mäta hur uppgiftsfördelning mellan människa och teknik är fördelad. Det vill säga hur mycket utav ett arbetsmoments som är manuellt, mekaniskt eller datoriserat. Ju lägre automationsnivån är desto mer mänskligt arbetsinnehåll är det i arbetsuppgiften och omvänt ju högre automationsnivån är, desto mer av arbetsinnehållet utförs av mekanisk och/eller datoriserad utrustning. För att kunna genomföra en LoA mätning har den så kallade DYNAMO metoden använts. I denna metod har det befintliga produktionssystemet kartlagts med hjälp av en SWOT-analys, personliga intervjuer och observationer. Detta har resulterat i en simuleringsmodell över EC: s nya produktionsanläggning, men också över de båda gamla produktionsanläggningarna, där cykeltider, störningsparametrar, standardavvikelser och tillgänglighet för alla maskinerna har kartlagts. Denna kartläggning har också visat att det med goda marginaler skall vara möjligt att producera lika mycket som i de gamla produktionsanläggningarna. Förutom teorier rörande SWOT-analys och LoA mätning presenteras det också teorier för bland annat automation, simulering, Visual Components och flödesanalys.

Nyckelord: Simulering, SIMTER,Visual Components,Levels of automation ,DYNAMO,LoA, Flödesanalys, SWOT, AutomationPublikationen registrerades 2008-01-11. Den ändrades senast 2014-12-09

CPL ID: 65660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek