In English

Att övervinna barriärer för kunskapsåterföring - En fallstudie av NCC

How to overcome barriers for knowledge transfer - a case study of NCC

Andreas Larsson ; Jonas Tjernberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:117, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64536

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek