In English

Portrycksvariationer i lera - Simulering av portrycksvariationer i leror underlagrade av friktionsmaterial

Variations of pore pressure in clay - Simulation of variations of pore pressure in clay with underlying till

Niklas Forsmoo ; Henrik Isakson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:120, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63994

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek