In English

Koppling av vägdata till vägtrafikolyckor lagrade i STRADA

Connecting road attributes to road accidents stored in STRADA

Jonas Andersson ; Andreas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005: 44, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: STRADA, NVDB, PMS, road accidents, connectPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 5522

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek