In English

Funktionsupprätthållande åtgärder för förspända betongbroar - En fallstudie av Nötesundsbron

Function Maintenance Measures for Prestressed Concrete Bridges - A case study of the bridge over Nötesund

Marica Eriksson ; Linda Kjellholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:7, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Förspända betongbroar, brounderhåll, nedbrytningsprocesser, funktionsupprätthållande åtgärder, beslutsprocessPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek