In English

Effektivitetsarbete i en containerhamn - En metod för OEE-mätning

Measuring efficiency in a container port terminal - A method for performing OEE-measurements

Christoffer Simonsson ; Carl-Johan Hammarstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. 60 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2019:094, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna studie har genomförts på APM Terminals i Göteborg. APM Terminals bedriver en containerhamnsverksamhet vilket ställer höga krav på effektiv utrustning och processer. Detta då fartygens tidsscheman är hårt pressade och hantering av containrarna måste ske inom avtalad tidsram. För att kunna utveckla verksamheten och uppnå högre effektivitet på teknisk utrustning krävs en gedigen driftsuppföljning för att identifiera störningar och stopp i produktionen. För att mäta utrustningseffektiviteten använder APM Terminals verktyget OEE (Overall Equipment Effectiveness). OEE är ett tal som beror på utrustningens tillgänglighet, effektivitet och kvaliteten på produkterna. Studiens syfte var att undersöka APM Terminals nuvarande metod för OEE-mätningar, för att sedan försöka förbättra metoden med avseende på användarvänlighet, skalbarhet och tidsåtgång. Ett teoretiskt ramverk med avseende på OEE har tagits fram genom litteraturstudier. En grundlig beskrivning av nuläget har tagits fram genom empirisk undersökning som innehöll dokumentinsamling, intervjuer och observationer. Genom jämförelse av det teoretiska ramverket och nulägesbeskrivningen har de problem som finns med APM Terminals nuvarande metod analyserats. Utifrån denna analys har förbättringsförslag arbetats fram. Det fanns flertalet problem med APM Terminals nuvarande metod. De flesta av dessa problem kan relateras till antalet mätkoder APM Terminals använde i sin metod. Studien presenterar rekommendationer för att minska antalet mätkoder. Detta leder även till en förbättring av analysmöjligheterna då ett mindre antal mätkoder leder till möjligheterna att göra analysen snabbare. Andra exempel på rekommendationer är att APM Terminals bör undersöka om OEE är rätt arbetssätt att använda i en containerhamnsmiljö.Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256810

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek