In English

Effektivisering av interna materialflöden - En fallstudie på ett svenskt tillverkningsföretag

Optimization of internal material flow - A case study at a Swedish manufacturing company

David Wiss ; August Tegbrant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. 61 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2019:039, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Studien genomfördes på Swedish Match som har ungefär 5400 anställda och en omsättning på omkring 16 miljarder kronor. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer tobaksprodukter. I Sverige återfinns två fabriker som tillverkar snus lokaliserade i Göteborg och Kungälv, där studien genomfördes i den sistnämnda fabriken. Omfattningen av studerat materialflöde avgränsades från godsmottagning till första produktionsstation samt från sista förädlingsprocess till utlastning. Syftet med studien var att ta fram förslag på hur det interna materialflödet kan effektiviseras. En ökning av produktionsvolym i kombination med hög produktmix har skapat platsbrist och ineffektiv materialhantering. En litteraturstudie genomfördes inom områdena ledtid, lean produktion, produktionsstyrning, lager, materialstyrning, informationssystem för logistik samt logistik och IT. Datainsamling genomfördes genom intervjuer, observationer och processkartläggning. Utifrån insamlad information gjordes en nulägesbeskrivning som låg till grund för vidare analys och framtagning av förbättringsförslag. Denna innehöll fabrikslayout, lager, material- och informationsflöden, affärssystem och arbetsrutiner. Problemområden identifierades utifrån nulägesbeskrivningen och genom att använda verktyg som bland annat fiskbensdiagram kunde problemen och orsakerna till varför de uppstått analyseras. Problemområdena som uppmärksammats utifrån nulägesbeskrivningen och analyserats är materialhantering vid stora kvantiteter inkommande material, platsbrist i lager, långa transportsträckor för ZYN-artiklar samt kommunikations- och informationsflöden. För att förbättra materialflödet i fabriken rekommenderas följande åtgärder: införande av slottider för inleveranser, basera inköp på förbrukning genom att använda dragande system, använda svensk leverantör av ask och lock till ZYN-produkter, integrera packning och etikettering i samma produktionsavsnitt samt utöka användningen av visuell styrning.

Nyckelord: lager, layout, logistik, materialflöde och materialhanteringPublikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256784

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek