In English

Sammanfogning av KL-trä

Andreas Faraj ; Motasom Ibrahim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. 54 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Användning av KL-trä för byggkonstruktioner har nyligen introducerats i Sverige och intresset för det ökar i jämn takt. Eftersom materialet är relativt nytt i den svenska byggmarknaden finns en del utmaningar, bland annat hur sammanfogningen ska ske. Arbetet handlade om att jämföra dagens sammanfogningsmetoder som ofta tillämpas, med andra tänkbara alternativ. Intervjuer och besök utfördes för att få en tydlig bild på hur vissa arbetar idag och vilka metoder som används. Därefter tilldelas ett specifikt fall där skruvar appliceras för att fästa involverade träelement. Teoretiska beräkningar utfördes för att bestämma hur stora laster som råder på infästningen som sedan kontrollerades tillsammans med en Professor inom Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Förutom storleken på lasterna som olika förband klarar gjordes även jämförelser med avseende på tid, montering, estetik och kostnad. Värdet på bärförmågan för skruven jämfördes därefter med bärförmågan hos de olika haksystemen. Slutsatsen var att skruvar inte nödvändigtvis måste vara den bästa metoden vid alla sammanfogningar, trots att det är en metod som förekommit ofta. Haksystem är ett alternativ som istället kan tillämpas på grund av dess goda bärförmåga, möjligheten till prefabricering och flexibla montering.Publikationen registrerades 2019-06-11. Den ändrades senast 2019-06-11

CPL ID: 256723

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek