In English

Med sikte på uppgiften. Ett kombinationsfartygs dilemma.

Mattias Lundin ; Emma Norman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Sjöfartsverkets isbrytarflotta börjar bli äldre och måste bytas ut. Sjöfartsverket vill ersätta den äldsta isbrytaren Ale med ett nytt kombinationsfartyg. Ett fartyg som både utför isbrytning och farledsarbete är kostnadseffektivt och kan användas hela året, men måste anpassas för båda arbetsuppgifterna. I studien undersöks det om båda arbetsuppgifterna är förenliga med varandra med avseende på siktfältet från bryggan på ett kombinationsfartyg. Genom att intervjua befäl ombord på två isbrytare samt två arbetsfartyg har erfarenheter angående siktfälten ombord på respektive fartyg samlats in. Befälen ombord jämför ständigt informationen från instrumenten med sikten utanför bryggan för att bilda sig situationsförståelse (SA). Detta blir befälens beslutsunderlag, för att kunna göra snabba och riktiga beslut krävs en god visuell perception och tydlig information från instrumenten. Resultatet visar att befälen i vissa isbrytarsituationer saknar adekvat presentation av önskad information. En tradition av teknikcentrerad design har bidragit till utvecklingen. Vidare belyses fördelarna med att ha likvärdiga siktförutsättningar på båda bryggvingarna som kan bidra till ett säkrare och effektivare fartyg.

Nyckelord: Visuell perception, Situation Awareness, användarcentrerad design, slutanvändare.Publikationen registrerades 2019-05-16. Den ändrades senast 2019-05-16

CPL ID: 256676

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek