In English

Är Sydamerika den nya marknaden för biomassa?

Henrick Friberg ; Marcus Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 36 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Med EU:s och FN:s hårdare krav som ställs på att dagens energi ska vara hållbar har gett upphov till att hitta något bränsle för att ersätta fossila energikällor. Bioenergi i form av träflis och träpellets har slagit igenom i framför allt Nordeuropa och ansetts som ett lämpligt biobränsle att utvinna energi och värme från. Rapporten undersöker hur framtiden kommer att se ut för träflis och träpellets, hittills har stora energibolag redan gjort stora investeringar i ombyggnationer samt nybyggnationer för att kunna elda med träflis och träpellets. Rapportens undersöker även huruvida det finns en marknad för träflis och träpellets i Sydamerika istället för att köpa från den befintliga marknaden i Östersjöområdet samt vilken fartygsstorlek som skulle vara aktuell för att utföra transporten från Sydamerika till Sverige.

För att besvara frågeställning gjordes en fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer där intervjuobjekten valdes utifrån vilken yrkesbefattning som var jämbördiga med varandra för att generera ett resultat som avspeglar verkligheten. Resultatet från intervjuerna visade på en ökad efterfrågan i framtiden och att det i dagsläget inte var aktuellt att importera biomassa från Sydamerika, utan fyra av de fem respondenterna tror att som det ser ut i dagsläget räcker tillgången på träflis och träpellets. Vad gäller valet av fartygstyp blev resultatet att ett så stort fartyg som möjligt skulle vara lämpligast att använda sig av sett till att kunna dra nytta av skalekonomi. Enligt rapportens intervjuobjekt skall fartygen vara i storleksspannet från Supramax, Ultramax och upp till Panamax.

Nyckelord: Träflis, träpellets, biomassa, bioenergi, biobränsle, Östersjön, Sydamerika, handelsflödePublikationen registrerades 2018-12-28. Den ändrades senast 2018-12-28

CPL ID: 256424

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek