In English

Elementary First Aid ombord på svenska passagerarfartyg

Sanna Niemann ; Pablo Muñoz Baez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 74 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Ett fartyg kan beskrivas som ett isolerat litet samhälle, där grundläggande funktioner och faciliteter som bland annat avfallshantering, vattentillförsel och tillgång till sjukvård måste tillhandahållas. För att arbeta ombord måste varje besättningsmedlem genomgå en utbildning i grundläggande säkerhet, även kallad Basic Safety Training (BST). Utbildningens innehåll styrs av International Convention on Standards for Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), ett internationellt regelverk som styr utbildning och certifiering av besättningen. Under kursen BST lär sig deltagarna överlevnadstekniker, brandskydd samt första hjälpen. Kursmomentet inom första hjälpen heter Elementary First Aid (EFA) och skall förbereda besättningen på en eventuell första hjälpen insats. I enlighet med International Convention of Safety of Life at Sea (SOLAS) skall besättningen utöver utbildning även genomgå regelbundna övningar ombord som hjälper dem att uppehålla kunskaperna.

Studiens syfte var att undersöka hur besättning ombord på svenskflaggade färjefartyg uppfattar sina kunskaper och utbildningen inom EFA. En enkät skickades ut till sex olika rederier som bedriver färjetrafik där svaren varierade men var trots det relativt positiva.

Det framgick att majoriteten av deltagarna tyckte att utbildningslängden på BST är bra. Lärandemålen anses till stor del vara kända, där endast 9 % av deltagarna anser sig inte veta alls. Det framgick att majoriteten av deltagarna oftast deltar i sjukvårdsövningarna, där de också deltar aktivt efter förmåga. Däremot anses övningarna inte vara helt varierade. Hela 87 % av deltagarna anser sig ha helt till delvis tillräckligt med kunskaper för att föra först på plats vid ett sjukdoms- eller olycksfall.

Trots vaga regelverk rörande sjukvårdsutbildning och övningar ombord, och mycket korta och kompakta utbildningstillfällen är deltagarna till större del nöjda med deras kunskaper.

Nyckelord: Elementary First Aid, Basic Safety Training, regelverk, övningar, sjukvårdsutbildning, STCW, färjefartyg, första hjälpen.Publikationen registrerades 2018-11-09. Den ändrades senast 2018-11-09

CPL ID: 256282

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek