In English

Avfallshantering i hamnanläggningar och ombord på fartyg

Marielle Cocozza ; Viktor Sjödahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 48 s.
[Examensarbete på grundnivå]

På land är det sedan många år tillbaka vanligt att avfall sorteras och återvinns. Det har inte varit så ombord på fartyg lika länge då avfall förr slängdes överbord. Idag är detta inte längre tillåtet, avfallet måste skickas i land. I det här arbetet har det undersökts det hur detta fungerar. Sorteras avfallet på fartygen och kan hamnarna i så fall ta emot det sorterade avfallet eller blandas allt i samma container?

Avfall i den marina miljön är ett stort problem som påverkar både människor och miljö negativt på flera olika sätt. Plast är den vanligaste typen av avfall i havet. Många plastföremål t.ex. plastpåsar bryts inte ner fullt ut utan blir till så kallad mikroplast som är ett växande problem. Av det avfall som slängs i havet kommer majoriteten från land. Endast 10–20 % beräknas komma från fartyg.

Avfallshanteringen ombord på fartyg och i hamnar regleras i huvudsak av IMOs (International maritime organization) konvention MARPOL (International convention for the prevention of pollution from ships) Annex V men det finns också direktiv på EU-nivå och regionala överenskommelser såsom Helsingforskonventionen som också reglerar detta. Detta ska sedan implementeras i nationell lagstiftning.

Genom en enkätundersökning riktad till svenskspråkigt sjöfolk, intervju med en fartygsagent och en genomgång av dokument från tre svenska hamnar har följande frågor undersökts:

- Hur ser möjligheterna ut i land att ta emot sorterat avfall från fartyg? - Hur skiljer sig detta mellan olika hamnar i Sverige? - Vad är fartygens erfarenhet av avfallshanteringen i olika hamnar och ombord?

Resultatet blev att sophanteringen ombord på fartygen numera fungerar bra, de flesta sorterar sitt avfall ombord och mycket lite slängs överbord. De tre svenska hamnar som undersökts tar alla emot sorterat avfall men enligt enkätsvaren skiljer sig det mer mellan olika länder än för hamnar i Sverige.

Nyckelord: avfall, sopor, MARPOL, sopsortering, plastPublikationen registrerades 2018-11-09. Den ändrades senast 2018-11-09

CPL ID: 256280

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek