In English

Standardisering av navigationssystem

Standardization of navigation systems

Johan Brattvall ; Oskar Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 58 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Antal tekniska och automatiserade navigationssystem har ökat drastiskt det senaste årtiondet. I samband med det här kommer fler tillverkare in på marknaden som vill sälja sina navigationssystem. Med en stor variation av tillverkare finns därför också en mängd olika navigationssystem som uppfyller samma funktion. Tillverkarnas navigationssystem uppfyller IMO:s minimikrav och standards, men i övrigt får tillverkaren bestämma hur gränssnitt och design ska se ut. Är fartygsbefälen inte bekanta med sina navigationssystem finns det risk för att olyckor kan ske.

Studien undersöker aktiva fartygsbefäls åsikter om navigationssystemen som de dagligen arbetar med. Genom frågeformulär undersöks även fartygsbefäls inställning till att standardisera deras mest väsentliga navigationssystem. Vidare kontaktas tillverkare av navigationssystemen för att få en inblick i deras arbete kring utvecklingen av nya system, deras samarbete med liknande företag samt deras inställning till en standardisering.

Resultatet visar att åsikterna är blandade angående en standardisering av navigationssystemen som tillverkarna måste följa. Majoriteten av fartygsbefälen i undersökningen föredrog en standardisering av gränssnitt och hårdvara. Dock blir slutsatsen att fartygsbefäl vanligtvis inte ser något problem i att navigationssystemen ser olika ut från fartyg till fartyg så länge de har möjlighet att bli bekanta med systemen. Tillverkaren förespråkar en standardisering av terminologi och en minimiuppsättning av funktioner men stödjer inte en standard gällande gränssnitt och hårdvara.

Nyckelord: Standardisering, navigationssystem, ECDIS, radar, performance standardsPublikationen registrerades 2018-11-09. Den ändrades senast 2018-11-09

CPL ID: 256276

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek