In English

Erfarenhetens påverkan av prioriterad riskbedömning i tät trafik

Adam Currie ; Rafaela Weidemann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 58 s.
[Examensarbete på grundnivå]

En nästintill dubblering av världshandelflottan under åren 2005-2015 (The French Ministry for Transport, 2005-2015) utökar problematiken och försvårar utmaningen gällande antikollision för aktiva fartygsbefäl. Tekniska hjälpmedel och väl reglerade utbildningskrav i enlighet med STCW-koden utgör en god grund för försäkran om fartygets säkra framfart. I trafiktäta områden kan dock informationsöverflödet bli övermäktigt och resultera i tillbud och olyckor.

En simulatorstudie har utförts i syfte att utröna vilka aspekter som prioriteras vid riskbedömning gällande antikollision samt i vilken utsträckning det är beroende av erfarenhet inom området. Vidare syftade studien svara på om huruvida mönsterigenkänning av trafiken samt tillförsel av struktur såsom trafiksepareringar underlättar beslutsfattande.

Ur studien framgår att bestämmandet av CPA ses som främsta aspekt vilken beaktas vid utförande av riskbedömningar, oberoende av erfarenhet. Bedömning av mer komplexa trafiksituationer underlättas av korrekt tolkade intentioner, igenkänning av trafikmönster och prognostisering av händelseförloppet. Applicering av struktur såsom organisering av trafik i form av trafiksepareringssystem minskar den upplevda risken och tillåter en högre acceptans av mindre passageavstånd mellan fartygen. I enlighet med tidigare forskning påvisades att hänsynstagande till tidsaspekten (T-CPA) av riskbedömningen tillåter en kompartmentalisering och problematiken kan bemötas i kronologisk ordning vilket värderades högre hos mer erfarna navigatörer.

Nyckelord: Risk, Beslutsfattande, COLREGs, Simulator, Mönsterigenkänning, Strukturell tillförsel, Mental prioriteringPublikationen registrerades 2018-11-09.

CPL ID: 256275

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek