In English

Alingsås Energi Fjärrvärme

Fredrik Teern
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 38 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Då värmeproduktionen sker på en central anläggning istället för att varje fastighet skall ha en egen uppvärmningskälla så kan man nyttja bränslen som annars hade gått outnyttjade. Möjligheten till att kontrollera utsläppen förbättras och man kan effektivare ta hand om emissioner och utbyggnationen av fjärrvärme i Sverige har bidragit till bättre luftkvalité och är den vanligaste formen för uppvärmning. Tillverkning av värme sker i hetvattenpannor och för att distribuera värmen används vatten som värmebärare och pumpas sedan ut till de anslutna fastigheterna som via en värmeväxlare tar del av värmen och det avkylda vattnet pumpas sedan tillbaka för att åter värmas upp.

För att uppnå ett energieffektivt fjärrvärmenät så gäller det att man från början projekterar väl för att undvika problem. Till hjälp kan man använda sig av en simulering där man kan testa hur fjärrvärmenätet reagerar vid olika förutsättningar.

Syftet med undersökningen var att se hur väl simuleringen stämmer överens med Alingsås Energi fjärrvärmenät och även om man kan effektivisera nätet ytterligare. Genom att jämföra simulerade värden med observerade värden kan man avgöra hur väl simuleringen presterar.

Resultatet visar att gällande temperatur så ger simuleringen bra värden och beträffande trycket så ligger de simulerade värdena högre än de uppmätta värdena. Kontinuerlig uppföljning av fjärrvärmecentraler och dess inställningar är av stor vikt för ett effektivt fjärrvärmenät. En utökad kapacitet av lagring av värme skulle vara till fördel.

Nyckelord: Fjärrvärme, Alingsås EnergiPublikationen registrerades 2018-11-09. Den ändrades senast 2018-11-09

CPL ID: 256273

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek