In English

Redo för ECDIS?

Emma Nykvist ; Carl Olafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 60 s.
[Examensarbete på grundnivå]

De senaste årens stora tekniska framsteg i fråga om navigationsutrustning har i många avseenden förändrat det navigatoriska arbetet ombord. Ett exempel på detta är hur Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) nästan helt har ersatt traditionella papperssjökort. För att stävja ökningen av ECDIS-relaterade olyckor har den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO), genom flaggstaterna, skapat en utbildningsstandard för att öka och upprätthålla en uppdaterad kompetens bland seglande befäl. I denna studie undersöks om Transportstyrelsens regelverk kring ECDIS-utbildning av nautiker är tillräckligt för att upprätthålla fullgod ECDIS-kunskap hos svenska däcksbefäl. Detta undersöktes genom att låta en grupp befäl besvara en nätbaserad enkät med både allmänna frågor om deras ECDIS-vanor och en kunskapstestande del. Resultatet indikerar att respondenterna, inom hantering av ECDIS, både har en bristande kunskapsnivå och en otillfredsställande tillgång till utbildningsmöjligheter. Men vad viktigare är, uppvisar respondenterna samtidigt en vilja att fördjupa sina kunskaper via både kompetensutveckling och ombordövningar.

Nyckelord: ECDIS, Transportstyrelsen, sjöfart, ECDIS-relaterade olyckor, ECDIS-utbildningPublikationen registrerades 2018-11-09. Den ändrades senast 2018-11-09

CPL ID: 256272

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek