In English

Analys av projektkostnader – kalkyl kontra utfall

Oscar Odbratt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 24 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Kostnadskalkyler i tidiga skeden i projekt är en viktig del för att företag och kommuner ska kunna planera och fördela sina resurser så optimalt som möjligt. Lokalförvaltningen lyder under Göteborgs Stad och bygger lokaler som är till för att användas i kommunens verksamheter. En viktig del för Lokalförvaltningen är upphandling av entreprenader för att kunna tillgodose och leverera nya byggnader eller underhålla befintliga enligt kraven från kommunen. För planeringen är det viktigt att kalkylerna är träffsäkra och stämmer väl överens med de anbud som förvaltningen får in. Syftet med examensarbetet är att analysera hur väl Lokalförvaltningens kalkyler stämmer överens med inkomna anbud och den slutliga totalkostnaden för projekten. Lokalförvaltningen har ett tio procents tillägg för oförutsedda kostnader i sina kalkyler, är detta ett rimligt värde och hur ställer sig kalkylerna mot utfallen i tidigare projekt? I arbetet har ett trettiotal projekt analyserats, alla nybyggnationer och slutbesiktigade under de senaste fem åren. Projekten som analyseras har grupperats efter dess användningsområde som är förskolor, skolor och boende med särskild service. I analysen har en sammanställning av projektens resultat redovisats för att visa hur väl kalkylerna stämmer överens med utfallen. Ytterliggare en analys har gjorts över om träffsäkerheten i kalkylerna är bättre eller sämre beroende på vilken entreprenadform man valt i projekten. Resultatet av analysen i examensarbetet har besvarat de frågor Lokalförvaltningen ville ha svar på. Av resultatet att döma som framgår i rapporten kan Lokalförvaltningen behöva se över sina kalkyler och om dessa kanske är bättre anpassade för en typ av entreprenadform. Även påslag för oförutsedda kostnader har analyserats och där kan man notera att påslaget verkar ligga lite lågt.

Nyckelord: Entreprenadkostnadskalkyl, Entreprenadkostnadsutfall, EntreprenadformPublikationen registrerades 2018-10-11. Den ändrades senast 2018-10-12

CPL ID: 256138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek