In English

Social hållbarhet i upphandling - Krav för en mer jämställd byggbransch

SEBASTIAN BARTEK ; TOM BERGSTRÖM ; Mathias Johansson ; LINNÉA KIISKINEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 43 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Idag är den Svenska byggbranschen inte jämställd, mindre än var tionde medarbetare är kvinna. Branschen som utgör 6 % av Sveriges BNP har därför ett stort ansvar i att säkerställa att ett socialt hållbart samhälle byggs. Människors rätt till lika villkor, nära inpå ett axiom i ett socialt hållbart samhälle, måste prioriteras, både mot de egna medarbetarna men även mot samhället. Detta oberoende av t.ex. etnisk tillhörighet eller kön. Den här studien genomfördes vid Chalmers Tekniska Högskola för att undersöka huruvida byggbranschen idag ställer krav på jämställdhet i upphandlingsprocessen och hur dessa krav är utformade. Studien undersökte även om det fanns en skillnad mellan de krav som ställdes från privata respektive offentliga beställare. I eventuell avsaknad av dessa krav ämnade även studien att ge formuleringsförslag av potentiella jämställdhetskrav. Arbetet begränsades till husbyggnadsprojekt i Göteborgsområdet och till företag som är verksamma inom regionen. Studien har undersökt litteratur inom ämnena social hållbarhet, jämställdhet och upphandling för att sedan genomföra intervjuer med 7 stycken företag som är framstående inom byggsektorn i Göteborg Stad, samt en representant från Chalmers Tekniska Högskola. Från intervjuerna framkom det att kravställning med avseende på social hållbarhet förekommer vid upphandling på ett likartat sätt hos alla företag. Kravställningen inriktade sig främst på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och för att öka företagets mångfald. Några generella kravställningar kring jämställdhet verkar däremot inte existera trots att samtliga företag upplever att den rådande situationen i branschen inte är jämställd. Jämställdhet har istället inkluderats i det större begreppet mångfald och uppmärksammas inte som en enskild fråga. Studien resulterade även i förslag på kravställningar som skulle kunna tillämpas i förhandlingar inom branschen. Studien har i helhet resulterat i en kartläggning och gett en övergripande insyn i hur företag idag arbetar med upphandlingskrav för social hållbarhet och jämställdhet i byggbranschen.Publikationen registrerades 2018-10-11. Den ändrades senast 2018-10-11

CPL ID: 256134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek