In English

Värmestabila enzym från svampen Scytalidium thermophilum

Sofia Bergklint ; Sebastian Bergman ; Elise Larsson ; Karin Nydahl ; Frida Persson ; Marianne Åström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 41 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

De miljöproblem som världen idag står inför beror till stor del på förbränning av fossila råvaror. En av de största utmaningarna för att minska den negativa miljöpåverkan är att hitta sätt att använda förnybart kol, till exempel i form av växtbiomassa, istället för fossilt. I detta kandidatarbete, som genomförts på Chalmers tekniska högskola år 2017, har den sedan tidigare okända stammen FCH 6.2 av den termofila filamentösa svampen Scytalidium thermophilum undersökts som källa till enzym för omvandling av växtbiomassa. Målet med projektet var att hitta så effektiva och värmestabila enzym som möjligt. Därför har svampen odlats på flera olika odlingssubstrat (kolkällor), samt enligt två olika odlingsmetoder, flytande kultur och en kultur där endast en liten mängd vätska tillsätts till kolkällan. Målet var sedan att jämföra resultaten mellan olika odlingar för att se vilken kolkälla och odlingsmetod som genererat mest enzym med så hög enzymatisk aktivitet som möjligt. För att kunna jämföra de olika odlingarna mättes proteinkoncentrationen i extraktionslösningarna. Därefter jämfördes enzymens aktivitet på både naturliga polysackarider och syntetiska enzymsubstrat. Resultatet visade att S. thermophilum producerade värmetåliga enzym som hade aktivitet vid både 60° C och 70° C. Därav kan enzym producerade av S. thermophilum FCH 6.2 vara av intresse för användning inom industrier. Mer forskning skulle kunna visa vilka enzym som produceras vid odling på olika kolkällor. Vidare vore det intressant att jämföra enzymen med kommersiella enzymblandningar för att få en uppfattning om enzymens effektivitet.Publikationen registrerades 2018-10-08. Den ändrades senast 2018-10-08

CPL ID: 256101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek