In English

Cities as Smart Systems - En litteratur- och intervjustudie över begreppet smarta städer

Cities as smart systems - A literature and interview study on the notion of smart cities

Sigrid Bondeson ; Marco Persson ; Rasmus Pettersson ; Emma Wessberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Urbaniseringen världen över har lett till utmaningar i arbetet med att möta befolkningens behov samtidigt som den negativa miljöpåverkan bör minimeras. Städer står för allt större del av världens totala energiförbrukning. För att möta dessa problem har begreppet smarta städer vuxit fram. Med hjälp av bland annat den senaste tekniska utvecklingen och hantering av data försöker aktörer i hela världen möta städernas utmaningar. I städer står dessutom byggnader för en betydande del av den ökade energiförbrukningen. Detta leder till att det finns stor potential för att göra städer smartare genom att effektivisera byggnadernas energianvändning. Problemet med smarta städer och smarta byggnader är att det inte finns någon tydlig definition som fått genomslag över hela världen. Det leder till att olika definitioner används och begreppet har därmed blivit otydligt. Utifrån denna utmaning syftar studien till att reda ut vad begreppet innebär och vilken potential som finns för att skapa smartare byggnader. För att få en tydligare avgränsning och för att möjliggöra en jämförelse med en befintlig kontorsbyggnad som anses vara smart, kommer studien att fokusera på kontorsbyggnader. Vidare kommer studien att undersöka hur begreppet används av aktörer inom byggbranschen. Rapportens grundas på en litteraturstudie för att ge en övergripande bild av hur begreppet ser ut idag. Litteraturstudiekapitlet delas upp i fem huvudkapitel vilka representerar de områden som under litteraturstudiens gång ansågs vara representativa för smarta städer. För att skapa en lokal koppling till smarta städer, har intervjuer bedrivits med anställda på företag och organisationer verksamma inom byggbranschen i Göteborg. Resultatet jämför bilden som målades upp genom litteraturstudien med de åsikter som de intervjuade företagen bidrog med. Intervjuerna visade att smarta städer är ett begrepp som används av samtliga intervjuade aktörer. Hur det används i deras arbete skiljer sig dock mellan de intervjuade. Genom både litteraturstudien och intervjuerna har det framkommit att smarta städer är ett koncept som branschen fortsatt strävar efter. Trots att de intervjuade företagen, i likhet med litteraturen, har varierande syn på konceptet har de ändå tydliga gemensamma drag. Fokus ligger i huvudsak på att skapa en bättre och effektivare plats för människor och hela tiden ha hållbarhet i åtanke. Rapportens slutsats är att det inte går skapa en entydig definition som idag kan få fäste. På grund av komplexiteten och bredden i begreppet är det svårt att enas om en specifik definition som stämmer med allas bild av konceptet. Bilden varierar i hög grad geografiskt vilket ökar svårigheten ytterligare samtidigt som begreppet är tidsberoende på grund av att tekniken utvecklas kontinuerligt. Trots detta konstateras det att begreppet som vision är användbart. Uttrycket smarta städer kanske bara ska få vara vad det är, en något diffus övergripande vision. Ett mål som alla kan sträva efter.Publikationen registrerades 2018-10-03. Den ändrades senast 2018-10-03

CPL ID: 256084

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek