In English

Utredning kring certifieringar inom Miljöbyggnad

Investigation of environmental certification certifications

Rickard Fransson ; Tobias Billing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta examensarbete är gjort i samarbete med Ramböll och Sweden Green Building Council. Bakgrunden till studien är att det finns ett antal byggnader som inte uppnår den ursprungliga ambitionsnivån för certifieringsbetyg inom Miljöbyggnad. Syftet med rapporten är att lokalisera vilka faktorer som gör att vissa projekt inte når det betygsmål som ansattes i projekteringsskedet. För att erhålla den information som behövs för att genomföra studien så har sex sakkunniga personer inom Miljöbyggnad intervjuats. En databas från SGBC har även använts för att tillverka statistik och simuleringsverktygen VELUX Daylight Visualizer och SSF ESBO har använts för att analysera en kontorsbyggnad. Intervjuerna visade att det oftast var problem med att uppnå betyget för dagsljus. Det är även problem att uppnå betyget för energianvändning, fukt, radon och ventilation. Databasen visade att 10% av de verifierade certifieringarna fick ett lägre betyg än det sökta och 12% av de preliminärt certifierade byggnaderna valde att avbryta certifieringen. Från resultatet så drogs slutsatsen att anledningen till att alla inte uppnår det sökta betyget var för att det saknades god samordning och att miljösamordnaren kom in sent i projekten. De indikatorer som oftast sänker betyget är dagsljus, energianvändning, fukt, radon och ventilation. För att uppnå höga betyg för solvärmelast och dagsljus i kontorshus så borde ett mekaniskt solskydd installeras.

Nyckelord: Miljöbyggnad, Miljöcertifiering, Dagsljus, Solvärmelast, Sweden Green Building Council, Statistik SGBCPublikationen registrerades 2018-10-03. Den ändrades senast 2018-10-03

CPL ID: 256082

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek