In English

En jämförande analys av tre olika transportvägar mellan Houston och Ningbo

A comparative analysis of three different transport routes between Houston and Ningbo

Martin Ljungqvist ; Sten Herr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 44 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Med Kina som världens största importör av råolja, och USA som nyligen hävde ett 40 år långt exportförbud mot energiråvaran, har redare för tanksjöfart sett ökande lastvolymer transporteras mellan dessa länder. Utifrån denna utveckling undersöker denna rapport tre olika fartygsrutter mellan Houston och Ningbo, med syftet att utreda det mest kostnadseffektiva alternativet. De rutter som granskas går genom Panamakanalen, Suezkanalen och förbi Godahoppsudden. Studien genomförs i form av en fallstudie där tre olika referensfartyg fiktivt seglar de olika traderna och beräknas utifrån tre olika bunkerpriser. Resultaten av studien visar att det minsta fartyget, som kan resa igenom de äldre slussarna i Panamakanalen bör välja den rutten så länge som bunkerpriset överstiger 248 USD/mt. Studien visar att det medelstora referensfartyget får lägre kostnader vid passage genom de nya Neopanamax-slussarna än vid segling runt Godahoppsudden vid bunkerpriser över 373 USD/mt. För det största referensfartyget blir kostnaderna vid passage genom Panamakanalen lägre än kostnaderna vid segling runt Godahoppsudden om bunkerpriset är högre än 389 USD/mt. Rutten genom Suezkanalen var i alla beräkningar det minst konkurrenskraftiga alternativet.Publikationen registrerades 2018-09-25. Den ändrades senast 2018-09-25

CPL ID: 256024

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek