In English

Barlastvattenkonventionen 2017 – Implementeringens påverkan på två av världens största containerrederier

Ballast Water Management Convention 2017 – The implementations effect on two of the world’s largest container shipping companies

Amanda Börjesson ; Kristin Brandeby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 36 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

I takt med den ökade handeln mellan kontinenterna och dess behov av fartygstransporter har även användandet och spridningen av barlastvattnet världen över stigit. Med barlastvattnet följer även främmande arter av marina växter och djur som sprids i nya ekosystem när tankarna töms och kan där skapa stora problem. För att förhindra spridningen ratificerade IMO den 8 september 2017 barlastvattenkonventionen. Konvention syftar till att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön via sitt barlastvatten genom att skapa nya rutiner gällande utsläpp och hantering av vattnet. För att möta de nya kraven behöver fartyg installera reningssystem ombord eller på annat sätt rena barlastvattnet. Syftet med den här rapporten är att ta reda på hur världens största containerrederier implementerat dessa regler samt om de anser att den nya konventionen kan bidra till att främja miljön. Med hjälp av enkäter som skickats ut till två av världens största containerrederier, i lastkapacitet räknat, framkom det hur två stora aktörer i branschen agerar och uppfattar barlastvattenkonventionen.

Resultaten visar att de tillfrågade containerrederierna anser att konventionen är viktig och nödvändig för att skapa en förändring samt att de tror att den på lång sikt kommer att påverka miljön positivt. De bekräftar dock en del problem som konventionens införande har medfört, såsom en ökad arbetsbelastning och en ekonomisk påverkan. En faktor som framkommit och visat sig ha stor betydelse är konflikten mellan IMO:s och USCG:s regelverk, vilka skiljer sig åt och skapar problem för de stora containerrederier som trafikerar både USA och andra delar av världen. Exempelvis är inte alla av IMO godkända system accepterade i USA vilket försvårar implementeringen för de berörda rederierna.

Nyckelord: Barlastvatten, Barlastvattenkonventionen, COSCO Shipping Lines, IMO, Invasiva arter, Maersk Line, Miljö, USCGPublikationen registrerades 2018-09-24. Den ändrades senast 2018-09-24

CPL ID: 256004

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek