In English

Potentiella proteinbiomarkörer för typ 2-diabetes och deras samband med kostintag: en tvärsnittsstudie

Sofia Conti ; Ellinor Nilsson ; Frans Stålfelt ; Gabrielle Wehlander ; Simon Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 57 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Bakgrund: Typ 2-diabetes (T2D) är en globalt växande folksjukdom som leder till höga sjukvårdskostnader och lidande för den drabbade. Det finns hopp om att i framtiden kunna använda biomarkörer som indikerar på risk för T2D och på så vis kunna prediktera och förebygga utveckling av sjukdomen. Syfte: Denna studie syftade till att identifiera blodplasmaproteiner associerade med T2D och undersöka hur dessa var kopplade till självrapporterade kostintag. Studien grundar för vidare forskning genom att upptäcka proteiner som är lovande att vidare prövas som prediktiva, diagnostiska eller prognostiska biomarkörer, samt hur kost kan påverka sådana proteinbiomarkörer. Metod: I studien analyserades data från Svenska mammografikohorten - kliniska subkohorten för att jämföra proteiner mellan 210 deltagare med T2D och 3 972 deltagare utan sjukdomen. Proteinerna analyserades via Olink Proteomics CVDIII panel. Associationen mellan proteiner och T2D undersöktes genom logistisk regression och principalkomponentanalys, med modeller som justerade för vanliga förväxlingsfaktorer. Utifrån resultaten urskiljdes potentiella proteinbio-markörer för T2D. Korrelationen mellan dessa potentiella proteinbiomarkörer och livsmedel samt näringsämnen analyserades genom Spearmans rangkorrelation. Resultat och slutsatser: Tio proteiner identifierades som potentiella proteinbiomarkörer efter justering för vanliga riskfaktorer kopplade till T2D, där framförallt GDF-15, Gal-4 och TR-AP visade en signifikant association till T2D. Specifika livsmedel samt näringsämnen visades korrelera med dessa potentiella proteinbiomarkörer. Till följd av studiens design var det inte möjligt att avgöra om det fanns orsakssamband mellan proteiner och T2D eller mellan proteiner och kost.Publikationen registrerades 2018-09-24.

CPL ID: 255999

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek