In English

Asfaltssolfångare - En studie av ytparametrar och materialegenskaper för optimering av termisk energiutvinning

Asphalt solar collector - A study of surface parameters and material properties for optimizing energy thermal harvesting

Julia Andersson ; Carolina Dahlgren Camacho ; Emma Wahlfridsson ; Frida Simonsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Konceptet asfaltssolfångare ämnar till att utvinna termisk energi från asfaltsytor som blir uppvärmda av solstrålning. Under asfaltsytan placeras rör innehållande en fluid vilken värms upp av den varma asfalten. Fluiden transporteras vidare med hjälp av en pump för att antingen lagras eller användas till uppvärming direkt. I denna studie har uppvärmningsbehovet för en skola belägen på en icke specificerad plats i centrala Göteborg jämförts med mängden energi som en asfaltssolfångare teoretiskt kan utvinna. Solfångaren placeras på en redan anlagd gång- och cykelväg och är i bruk under månaderna maj till september. För att optimera mängden utvunnen energi har ett antal variabler för asfaltssolfångaren undersökts. Dessa variabler inkluderar ytparametrar som albedotal, materialegenskaper som värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet samt övriga aspekter som rördjup och centrumavstånd mellan rör. Studien visade att skolans värmeenergibehov kan tillgodoses av en asfaltssolfångare utifrån gjorda uppskattningar. Vidare studier kring distributions- och lagringsförluster samt påverkan av skymd sol och regn behöver göras för att öka tillförlitligheten för resultatet. Då solenergi är en sporadisk energikälla kan solfångaren ses som ett komplement till befintligt värmesystem. För att avgöra om konceptet kan implementeras behövs vidare undersökningar kring ekonomiska aspekter, praktiskt tillvägagångsätt, livslängd, miljöpåverkan samt hur stor mängd energi som pumpen förbrukar.

Nyckelord: asfalt, solfångare, asfaltssolfångare, albedo, termisk konduktivitet, värmetransportPublikationen registrerades 2018-09-21. Den ändrades senast 2018-09-21

CPL ID: 255981

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek