In English

Kommunikationen mellan Pilot och Co-Pilot i trånga farleder på svenska RO-PAX fartyg

The communication between Pilot and Co-Pilot in narrow waters on Swedish RO-PAX vessels

August Henriksson ; Simon Ågren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 67 s.
[Examensarbete på grundnivå]

En av de viktigaste delarna under navigation i en trång farled med två navigatörer är en väl fungerande kommunikation. För att kommunikationen skall fungera krävs det flera olika faktorer. Med detta i beaktning undersöktes det hur kommunikationen fungerar på svenska RO-PAX fartyg i trånga farleder när det är två navigatörer på bryggan.

Studien utfördes med två metoder, dels med egna observationer ombord på fyra svenska fartyg under totalt 21 timmar på bryggan. Den andra metoden var en enkät som skickats ut till hundra aktiva befälhavare och styrmän, varav 24 svarade. Detta gjorde att studien dels byggde på en observerande bedömning av hur väl kommunikationen fungerar, men även hur kommunikationen anses fungera av de aktiva navigatörerna.

Resultatet av studien visade att kommunikationen i stora delar fungerar väl enligt navigatörerna, dock fanns det vissa faktorer som kan bli bättre. En av sakerna som kan bli bättre är ”think aloud”. Andra delar som fördes fram av de aktiva navigatörerna var att störande moment, som till exempel telefonsamtal och sjukvårdsrelaterade saker stör navigeringen. Kurser och utbildningar tycker flera är bra moment som kan förbättra kommunikationen.

En annan sak som resultat visade var att personlighet och erfarenhet är en faktor som påverkar hur kommunikationen fungerar. Även att tydliggöra mer vem som skall göra vad i bryggteamet kan påverka kommunikationen. Att direkt skicka nya styrmän på kurser som till exempel Bridge Resource Management (BRM) ses som en åtgärd.

Nyckelord: Kommunikation, Think aloud, BRM, Trång farled, Erfarenhet, ledarskap, Enkät, Fältstudier, NavigatörPublikationen registrerades 2018-09-19. Den ändrades senast 2018-09-19

CPL ID: 255960

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek