In English

Elektromobilitens låga bulleremissioner, en möjlighet för Göteborgs Stads stadsutveckling En akustisk undersökning och vision om stadens framtida ljudmiljöer

Mikael Bergqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Det här projektet undersöker buller från tätortstrafik. Syftet är att undersöka på vilka sätt tysta fordon kan öppna upp för vidare förtätning, exploatering och bygg-nation i Göteborg. Analysen genomförs med hjälp av lagar och regelverk, Göteborgs Stads miljöpolicy, trafikbulleranalys och den antagna visionen och strategierna för Älvstaden.Höga trafikbullernivåer i Göteborg påverkar många göteborgares hälsa och i sin tur hur staden kan förtätas i förhållande till lagstiftning och regelverk. Åtgärder för att sänka trafikbuller kan ske på flera olika sätt men är som e˙ektivast vid källan. Trafikbuller kan vanligtvis uppdelas i två huvudsorter inom tätortstrafik: däck/vägbanebuller och framdrivningsbuller. Framdrivningsbullret också kallat mo-torljudsbuller är mest förekommande hos fordon i lägre hastigheter. Tidigare forskningsprojekt om elektromobilitet och miljözoner som exempelvis ’Ci-tyHush’ (2012) har visat goda resultat gällande bullernivåsänkningar i stadsmiljöer. Göteborgs Stads satsningar i elektrifierade bussar genom projektet ’ElectriCity’ har visat stadens intresse för nya infrastrukturella transportlösningar. Dessa lösningar kan innebära bullersänkningar vilket kan påverka Göteborgs Stads framtida stadsut-veckling och ljudmiljö. Projektet är uppdelat i två faser. Den första fasen undersöker frågeställningen med teori och hållbarhetskriterier samt bildar en vision om fram-tiden och den andra fasen svarar på frågeställningen med tillgängliga teorier och metoder. Projektets frågeställning besvaras genom litteraturstudier, deltagande i workshops om elektromobilitet samt stadsplanering, intervjuer med akustiker och stadsplanera-re, uppskattningar av trafikbuller och slutligen framtagande av alternativ till dagens detaljplan över Lindholmsallén. Uppskattningarna i projektet görs med den Nordis-ka beräkningsmodellen och Nord2000 som har specifik indata för bulleralstring från lätta och tunga fordon vid olika hastigheter. Indatan till bulleruppskattningarna är baserade på dagens trafik och framtida trafikprognoser. Utan specifik indata från eldrivna fordon har uppskattningarna i projektet gjorts med resonemanget att el-drivna fordon har så pass tysta motorer att dess bullernivåer beror enbart på däck/-vägbanebullret. Enligt studiens uppskattningar är det inte en tillräcklig insats att endast elektrifiera trafiken för att uppnå en god ljudmiljö. Elektrifiering av trafik innebar ljudtrycksni-våsänkningar omkring 0.4 - 2.5 dB(A) i undersökt gaturum. Hastighetssänkningar i kombination med elektrifiering uppskattas sänka bullernivån omkring 6.2 - 11.4 dB(A) vilket i många områden i Göteborg innebär en tillräcklig bullernivåsänkning. Elektromobilitet med hastighetssänkningar i staden kan vara en effektiv lösning för att möjliggöra hållbar samhällsbyggnad.

Nyckelord: elfordon, elektromobilitet, buller, hållbarhet, stadsutveckling, förtätningPublikationen registrerades 2018-09-03. Den ändrades senast 2018-09-03

CPL ID: 255800

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek