In English

Framtagning av automatiseringskoncept

Arsalan Sheikhzadeh ; Brandon Vallenbert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; 2017:01, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna rapport beskriver hur olika automatiseringskoncept till en bearbetningsmaskin på företag AB togs fram. På utvecklingsavdelningen finns en maskin som med hjälp av valsar omvandlar kuts till arbetsstycken av bestämda dimensioner. När arbetet började hanterades maskinen manuellt vilket var ineffektivt och dessutom utsatte operatören för utslitningsskador och klämrisker. Målet med projektet blev då alltså att ta fram konceptanordningar som gör operatören överflödig. Med bestämd maskin och målsättning togs förutsättningar och krav fram. Maskinen ritades på CAD och omgivningens tillgänglighet togs hänsyn till. Vad konceptanordningarna skulle innehålla bestämdes och anordningarna delades upp i delkoncept; transport, robot och plockverktyg. Fem olika konceptanordningar med olika kombinationer av dessa delkoncept bestämdes och funktionsrealiserades i CAD. När man kontrollerat om funktionerna fungerade komponentrealiserades konceptanordningarna. Leverantörer kontaktades och leveranstider och kostnader togs fram. Med bestämda komponenter framställdes sekvensscheman där rörelser, distanser, hastigheter och tider bestämdes teoretiskt. Antal rörelser och distanser togs fram från maskinen och arbetsprocessen. Utifrån komponenternas motorkapacitet och leverantörens dimensionsprogram togs hastigheter fram. Max tidsgräns för cykeln var given från arbetsprocessen. Med denna information kunde man teoretiskt ta fram hur lång tid varje rörelse kunde ta och hur lång väntetid det blir mellan varje arbetscykel. I slutändan togs 5 olika konceptanordningar fram. För- och nackdelar för varje enskilt koncept och all information sammanställdes. Med framtagna CAD-modeller, sekvensscheman, väntetider, priser, leveranstider och för-/nackdelar ställdes alla koncept mot varandra. Dessa resultat levererades sedan till utvecklingsavdelningen med rekommendationer. Nyckelord: Computer Aided Design (CAD), automatisering, konceptframtagning, in- och utmatning.Publikationen registrerades 2018-08-31.

CPL ID: 255795

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek