In English

Energitillförsel till kylanläggningar och dess påverkan på växthusgasutsläpp

The Energy production on refrigeration facilities and its influence on greenhouse gas emissions.

Patrick Tillman ; Patrik Berndtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 49 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna studie har haft som syfte att utröna hur ett byte av köldmedium i befintliga kylanläggningar påverkar växthusgasutsläppen med inriktning på energitillförseln för driften av kylanläggningen och dess CO2 utsläpp. Metoden har varit att ta fram driftsdata med hjälp av en simulator och komplettera med anläggningsdata från verkliga fartyg.

Det finns ett par olika beräkningsmodeller för att beräkna miljöpåverkan på kylanläggningar där man även tar hänsyn till energiproduktionens miljöpåverkan. TEWI (Total Equivalent Warming Potential) är den metod som valts i denna studie.

I de beräkningarna som utförts påvisas att byte till nya mer miljövänliga köldmedier i gamla anläggningar medför en ökad miljöpåverkan främst i form av CO2 utsläpp. Det visar sig att energibehovet i gamla anläggningar som är optimerade för gamla köldmedier ökar och därmed kräver mera energiproduktion.

Det visar sig också att landanslutningar, dock beroende på var i världen anslutningen sker, jämfört med egenproducerad energi ger en minskad miljöpåverkan. Främst beroende på att landbaserad energi ofta är mer miljövänligt producerad än den vanligaste formen på fartyg som är dieseltillverkad.

Nyckelord: GWP (Global Warming Potential), LCCP (Life Cycle Climate Performance) och TEWI (Total Equivalent Warming Potential), CO2 (Koldioxid)Publikationen registrerades 2018-07-04. Den ändrades senast 2018-07-04

CPL ID: 255491

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek