In English

En undersökning om SME:s lönsamhet på den offentliga marknaden - Är det ekonomiskt försvarbart för SME att offerera på projekt som faller under LOU?

Jonathan Pekkala Settland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 27 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ACEX20-18-19, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Det råder skepsis kring huruvida det är ekonomiskt försvarbart för SME (små och medelstora företag) att försöka konkurrera på den offentliga marknaden. Den offentliga marknaden ökar för varje år som går, därför försöks det med denna rapport undersöka huruvida lönsamheten på den offentliga marknaden kan mäta sig med den privata. Årligen omsätter byggföretag och teknikkonsulter 150 miljarder kronor på den offentliga marknaden, vilket är mest av alla branscher representerade på marknaden. Studien har utförts genom en enkät som besvarats av SME som offererat på projekt som faller under LOU, men också bedriver verksamhet på den privata marknaden för att dessa ska kunna jämföra de två. Det som studien visar på är att de flesta företagen inte anser sig finna någon större skillnad lönsamhetsmässigt mellan den privata och offentliga marknaden, däremot anser sig många se att upprättande av anbud ofta är mer tidskrävande vid projekt som faller under LOU. Anledningen till att det är mer tidskrävande är att det är fler administrativa krav och formalia på hur alla anbud skall vara uppbyggda. Denna studie visar inget entydigt svar kring om lönsamhetsskillnaderna mellan den privata och offentliga marknaden är markanta. Det finns dock tydliga antydningar som pekar på att upprättandekostnaden för ett anbud på den offentliga marknaden är högre än ett anbud som lämnas till ett projekt som upphandlas på den privata. Detta är något som måste beaktas när den slutliga lönsamheten skall analyseras. Sammanfattningsvis, det finns inga faktiska bevis som säger att det är olönsamt att delta vid offentligt upphandlade projekt, däremot finns det vissa saker som pekar på att lönsamheten kan vara något mindre än vid privat upphandlade projekt.

Nyckelord: SME, Lagen om offentlig upphandling, lönsamhet, offentlig marknadPublikationen registrerades 2018-07-02. Den ändrades senast 2018-07-02

CPL ID: 255399

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek