In English

Kartläggning av potential och förutsättningar för implementering av AGC hos Volvo Lastvagnar

Wael Al-Wakkal ; Mohamad Bahsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 69 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Examensarbetet har genomförts på Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve Göteborg. Företaget verkar i teknikens framkant samt är med och leder utvecklingen mot den fjärde industriella revolutionen inom lastbilsbranschen. Ett steg mot den fjärde industriella revolutionen är att implementera autonoma fordon i företagets interna logistik. Volvo Lastvagnar håller just nu på att undersöka möjligheten att implementera en Automated Guided Cart (AGC), vilket är en form av autonoma fordon, i ett område i fabriken. Ett tidigare examensarbete av Hansson (2017) har legat till grund för rapporten. I Hanssons arbete har en modell utvecklats för att utvärdera behovet av AGC och området AGC:n ska verka i. Modellen utgjorde en stor del av observationsschemat som användes i arbetet för att undersöka fabriken. Observationsschemat bestod av flera indikatorer som till exempel potentiell rutt och områdets layout. Syftet med examensarbetet är att presentera en karta över Tuve-fabriken som visar potential och förutsättningar för att implementera AGC:er i fabriken. Kartan är uppdelad i fem områden - Cabtrim, LA Huvudline, LB Huvudline del 1, Motor, LB Huvudline del 2 - där varje område består av delområden som analyserades. Delområdena i kartan markerades i en av tre färger - grön, gul eller röd - beroende på delområdets potential och förutsättningar till att implementera AGC. Den gröna kategorin visar de delområden med högst potential och förutsättningar, medan den röda kategorin visar de med lägst potential och förutsättningar. Examensarbetet visade bland annat att Volvo Lastvagnar behöver adoptera ett nytt tankesätt vid implementering av självkörande fordon, däribland AGC:er. Volvo Lastvagnar behöver analysera implementeringen på områdesnivå och inte på stationsnivå för att utnyttjandegraden för AGC:n ska vara hög. Examensarbetet identifierade även flera aspekter för vidare studier som till exempel att implementera AGC:n i de identifierade delområdena som ansågs vara lönsamma.

Nyckelord: AGC, Automated Guided Cart, AGV, Automated Guided Vehicle, automation, Volvo Lastvagnar, internlogistik, industri 4.0, fjärde industriella revolutionenPublikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255372

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek