In English

Implementering av digitala hjälpmedel i byggproduktionen

LISA SANDAHL ; LINNEA SERNEMYR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 74 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ACEX20-18-34, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Examensarbetet analyserar användandet och kravbilden av digitala hjälpmedel för användning i byggproduktionen, med fokus på BIM användning, men även vad det finns för behov i branschen av digitalisering. Arbetet undersöker vad det finns för utvecklingsmöjligheter genom att undersöka vilka tillämpningar och funktioner som efterfrågas och anses möjliga att implementera. Därefter undersöktes tillvägagångssätt för lyckad implementering av digitala hjälpmedel som anses bidra till positiva effekter. Då arbetet främst fokuserar på produktionen behandlar rapporten inte projekteringen eller förvaltningsskedet och då examensarbetet har utförts i samarbete med Veidekke tas inte andra företags arbetssätt i beaktning. Litteraturstudien som utfördes för arbetet visar att det finns behov av digitalisering då branschen anses trög och kännetecknas i hög grad av slöseri, den visar även att digitalisering med fokus på BIM kan bidra till effektivare processer med högre kvalitet och funktioner på slutprodukten. Digitaliseringen kommer även bidra till tid- och kostnadsbesparingar, då det kommer bidra till att göra processer tidseffektiva och moment lättare att utföra. Från resultatet finns en tydlig uppfattning om att digitaliseringen med fokus på BIM ses som en innovation som bidrar till många möjligheter genom funktioner och tillämpningar som underlättar för arbetsmoment. Resultatet visar på att viljan till digitalisering finns men att rätt förutsättningar, kompetens, resurser och utbildningar behövs. Teorin och resultatet visar på att implementering av nya innovationer, som BIM, behöver göras stegvis med hänsyn till hur organisationer och människor arbetar. Det går tydligt att se att utbildning är en viktig komponent för lyckad implementering då det är en förutsättning för att få ökad kompetens. Utbildningar behöver finnas på flera nivåer för att personer gemensamt ska kunna engagera sig och vara delaktiga i implementeringen, alla behöver ha möjlighet att få utbildning utifrån sin kunskapsnivå. Det är bra att försöka koppla tillämpningar till modellens utformning för att ge en ökad förståelse för detaljnivån. Det är viktigt att gemensamt, på flera nivåer och från flera aktörer, ha tydliga riktlinjer, syften och mål. Detta då det krävs att det finns flera intressenter för att en innovation ska få stor genomslagskraft samt för att det är lättare att implementera tekniken tillsammans.

Nyckelord: BIM, Byggproduktion, Implementering, Digitala hjälpmedel, Digitalisering, Digital acceptansPublikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255274

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek