In English

BIM som kontraktshandling - Juridikens inverkan på digitala leveranser av BIM-modeller

DANIEL DRUVE ; AGNES KARLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 35 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ACEX20-18-24, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Omsättningen i byggbranschen ökade med 71% mellan åren 2006–2016. Samtidigt har en digitalisering skett i byggbranschen, då även digital teknik har utvecklats under tiden. Trots denna utveckling har metoden för hur information levereras och presenteras i byggprojekt inte förändrats. Informationen är i form av ritningar som kompletteras med beskrivningar för att förklara det som inte framgår av ritningarna. Nuvarande teknik möjliggör att denna information kan redovisas digitalt, med byggnadsinformationmodellering – BIM. Inom projektering används BIM-modeller allt mer eftersom det har många fördelar, exempelvis kollisionskontroll, och ur dessa framställs ritningar. Det har genomförts pilotprojekt där BIM-modeller har använts för att leverera informationen. Därmed kan det anses vara ett ineffektivt arbetssätt att framställa ritningar ur BIM-modeller. Det finns standardkontrakt som används och är framtagna av byggbranschen för att avtala affärer. I dessa nämns inte BIM eller digital information. Det har lett till att detta examensarbete ska undersöka om eventuella entreprenadjuridiska utmaningar existerar för BIM som kontraktshandling. Detta genom att först läsa in sig på ämnet med en litteraturstudie, studera BIM-orienterade projekt, en intervjustudie och en enkät. Utifrån resultatet från intervjuerna med en koppling till litteraturstudien har en reflektion gjorts och en slutsats har sammanställts. Resultaten från intervjuerna visade att merparten av respondenterna inte anser juridiken vara ett problem för digitala leveranser av BIM-modeller. En inkorporering av BIM och digital information i standardavtalen anses dock vara nödvändig för att fler ska våga sig på detta arbetssätt. Problemen till varför BIM och digitala leveranser inte blivit ett utbrett arbetssätt ligger snarare i att det inte finns någon gemensam standard, beställare och förvaltare måste sluta kräva ritningar och att byggbranschen är en konservativ bransch

Nyckelord: BIM, Digitala leveranser, Informationsbärare, Standardavtalen, JuridikPublikationen registrerades 2018-06-26. Den ändrades senast 2018-06-26

CPL ID: 255218

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek