In English

Kommunikation i byggbranschen mellan konsult, beställare och entreprenör - Bryggan mellan projektering och produktion

ELIN DOLK ; ANGELIKA ÖLUND
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 28 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ACEX20-18-17, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Dagens byggprojekt består av en lång kedja av olika aktörer som ska samordna sig och samarbeta för att på kortast tid och billigaste väg leverera en slutprodukt, vilket är en svår och komplex process. För att ett projekt ska fungera optimalt är kommunikationen parterna emellan avgörande. Aktörerna besitter olika kunskaper och erfarenheter vilket gör att det krävs samarbete och kommunikation för att förstå varandra, ta lärdom av varandra och upprätthålla en lagkänsla för det gemensamma projektet. Det finns två grundläggande entreprenadformer och om valet av dessa två former påverkar kommunikationen under projekttiden är svårt att fastslå. Målet med studien är att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan beställare, konsult och entreprenör i två liknande skolprojekt med olika entreprenadform, samt hur valet av entreprenadform påverkar projekten. Metoden som har använts är litteraturstudier om kommunikation samt om entreprenadformerna och intervjuer med entreprenörer, konsulter och beställare. Sammanställningen från intervjuerna visade att merparten av aktörerna tyckte att krav, förväntningar, rådande förutsättningar och tider ofta missförstås. Många värdesätter att skapa en god relation parterna emellan genom att exempelvis ge positiv feedback. Dock saknas förståelse för varandras arbete då många upplever att en del enbart tänker på sitt eget arbete. Det går inte att avgöra om någon av entreprenadformerna skulle vara bättre än den andra, utifrån de förutsättningar som fanns för detta examensarbete. Det som har betydelse är vilka nyckelpersoner som finns i respektive projekt, relationen parterna emellan och hur kommunikationen organiseras

Nyckelord: kommunikation, beställare, konsult, entreprenör, totalentreprenad, utförandeentreprenadPublikationen registrerades 2018-06-26. Den ändrades senast 2018-06-26

CPL ID: 255213

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek