In English

Den lärande organisationen - Erfarenhetsåterföring inom ett byggbolag

Filip Eriksson Hammarstrand ; Joacim Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 25 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ACEX20-18-15, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Under de senaste 50 åren har byggbranschen med små steg effektiviseras dock så ses fortfarande branschen som en icke produktiv och kostnadsineffektiv sektor i näringslivet. Ett sätt att förbättra möjligheten för sektorn är att minska på återkommande produktionsfel vilket i sin tur leder till högre kostnader för projekt. En lösning på det kan vara ett fungerande erfarenhetsåterföringssystem. I studien undersöker författarna dels hur anställda på byggföretaget BRA ser på erfarenhetsåterföring och även på vilket sätt de själva skulle vilja arbeta med det. Utifrån detta har författarna tagit fram ett system över hur BRA kan arbeta med erfarenhetsåterföring inom organisationen. Systemet är anpassat för det företag som examensarbetet har skrivits tillsammans med. Enligt författarna går det att anpassa till andra organisationer om mindre förändringar sker. Studien undersöker även vad som krävs för att en organisation ska lyckas att implementera ett nytt system. Examensarbetets frågeställningar besvaras med hjälp en litteraturstudie, 17 kvalitativa intervjuer med anställda som arbetar inom BRA och en enkät som skickades ut till alla tjänstemän på BRA. Slutsatserna presenterar författarnas åsikt om hur BRA bör arbeta med erfarenhetsåterföring inom organisationen och hur systemet kan vara utformat. Dessa slutsatser grundas på den studie som genomförts.

Nyckelord: Erfarenhetsåterföring, byggbranschen, produktion, ständiga förbättringar.Publikationen registrerades 2018-06-26. Den ändrades senast 2018-06-26

CPL ID: 255212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek