In English

Linbana i Göteborg- Jubileumsjippo eller komplement till kollektivtrafiken?

Alexander Stanisic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 44 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Idag bor mer än hälften av världens befolkning i städer och urbaniseringsdemografer indikerar att trenden kommer att fortsätta i framtiden. Detta har konsekvenser för städers infrastruktur och kollektivtrafik. Efterfrågan av transporttjänster kommer att öka vilket innebär att städer behöver tänka om, tänka nytt och tänka annorlunda. Följderna av urbaniseringen har skapat nya behov för städers kollektivtrafik och infrastruktur. Med visioner som ”Det goda livet” och en ökad hållbarhetsanpassning av städerna kommer behovet av transporttjänster att förändra utbudet av kollektivtrafik i västeuropeiska städer. Krav på att tekniken skall vara kostnadseffektiv, resurssnål och miljövänlig bidrar till utvecklingsbehov. Diskussioner pågår om hur den framtida kollektivtrafiken kommer att se ut där spårvagnar, autonoma bilar och bussar kommer att behöva samsas om gatuutrymmet. Inför 400-års jubileet av Göteborgs grundande har urbana linbanor blivit föreslagna som en del av kollektivtrafiken. Förslaget har mestadels mottagits väl, men det finns kritiker som ser det som ett jubileumsjippo. Syftet med arbetet är att undersöka privatpersoners och yrkesverksamma personers inställning till en urban linbana i Göteborg med avseende på mobilitet, kollektivtrafik och integration samt undersöka om en linbana i Göteborg är ett jubileumsjippo eller om det kan vara ett komplement till kollektivtrafiken. Detta kommer göras med en enkätundersökning, litteraturläsning och genom intervjuer. Arbetes viktigaste slutsatser är en urban linbana kan vara ett bra komplement till Göteborgs kollektivtrafik genom att restiden förkortas, man kan avlasta befintlig trafik och lufttransporter kan underlätta att transporteras över topografiska barriärer. En linbana möjliggör även att staden knyts samman, vilket kan leda till ökad integration i staden.

Nyckelord: urbanisering, kollektivtrafik, infrastruktur, linbanaPublikationen registrerades 2018-06-25. Den ändrades senast 2018-06-25

CPL ID: 255193

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek