In English

Kartläggning av sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö En studie utförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Hellmark ; Matilda Wikman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 56 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Vårdplatsbristen är i många fall det som orsakar de köer som uppstår, vilket i sin tur uppkommer från bristen på sjuksköterskor. Sjuksköterske-bristen grundar sig dels i ett underskott av personer att anställa, dels ur den höga personal-omsättningen då många sjuksköterskor väljer att lämna landstingen. Rapporten syftar till att kartlägga sjuksköterskornas arbete med avseende på den psykosociala arbetsmiljön genom att analysera krav och resurser i arbetet. Studien är utförd på avdelning 90/91 för medicinsk akutvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den psykosociala arbetsmiljön har genom frekvensstudie, intervjuer och observationer kartlagts utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring krav (riskfaktorer) och resurser (friskfaktorer) i arbetet. Utifrån genomförd studie har följande problemområden identifierats: Otydlig ansvarsfördelning Brist på tydliga mål Avsaknad av prioriteringsstöd Bristande möjligheter att kontrollera och styra arbetet Avsaknad av socialt stöd Otillräckliga belöningar Otillräcklig återhämtning Studien har visat att tillgången på resurser inte är i relation till kraven vilket i sin tur skapar en ohälsosam arbetsbelastning. För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och skapa förutsättningar för att behålla sjuksköterskorna på sjukhuset bör avdelningen arbeta med att se till att problemområdena hanteras så att resurserna är tillräckliga för att väga upp de krav som ställs på sjuksköterskorna.Publikationen registrerades 2018-06-15. Den ändrades senast 2018-06-15

CPL ID: 255123

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek