In English

Effektivisering av ytanvändningen i ett färdigvarulager - En studie på Sisjödepåns utlastningsområde

Emelie Bäck ; Marie Huynh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 72 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Ur kundens perspektiv är det viktigt att en försörjningskedja kan leverera bland annat rätt produkt i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt samt till rätt kund, vilket kan omfattas av begreppet leveransservice. För att säkerställa att en hög leveransservice erbjuds kunderna kan ett färdigvarulager utgöra en säkerhet för företaget genom att en buffert i form av ett säkerhetslager hålls för att säkerställa leverans. Studien genomförs på Sisjödepån som ingår i Västra Götalandsregionens logistikområde och ansvarar för materialförsörjningsprocessen som omfattar lagerhållning, kundpackning och distribution av förbrukningsartiklar. Sisjödepåns kunder består bland annat av sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommuner inom regionen. I dagsläget har Sisjödepån identifierat problem med fulla ytor, trängsel, oordning och köbildning i deras utlastningsområde, som agerar färdigvarulager för färdigplockade ordrar, och utgör därmed studiens fokusområde. De tre områdena som påverkar och bidrar till platsbristen i utlastningsområdet är styrningen av de två flödena bestående av tomvagnar samt färdigplockade vagnar, hanteringen av dessa samt utformningen av utlastningsområdet. Studien består av observationer, intervjuer samt undersökning av urval av erhållna data som innehåller tidpunkter när gods registreras som färdigplockat. I framtiden förväntas godsvolymen öka vilket ställer högre krav på en effektivare ytanvändning. Syftet i studien är därmed att analysera de tre nämnda områdena för att finna konkreta lösningsförslag för en effektiv ytanvändning som förhindrar platsbrist även vid en ökad godsvolym. Analysen resulterar i att styrningen identifieras vara den främsta orsaken till platsbrist i dagsläget, däremot vid en ökning av godsvolym kommer den nuvarande utformningen samt hanteringen identifieras som väsentliga orsaker till problemet. Styrningen påverkar platsbrist i den bemärkelsen att ordrar tillgängliggörs för plockning för tidigt och därmed resulterar i att en större mängd gods än nödvändigt behöver lagerhållas i utlastningsområdet i dagsläget. Slutligen resulterar studien i ett kortsiktigt samt ett långsiktigt lösningsförslag, vilka har validerats i en workshop med anställda från Sisjödepån. Lösningen ur det kortsiktiga perspektivet innefattar en förändring av styrningen för att åtgärda den nuvarande situationen med platsbrist, medan det långsiktiga perspektivet, som förutsätter att det kortsiktiga förslaget har implementerats, hanterar en ökad godsvolym genom förbättrad utformningen samt hantering i utlastningsområdet.

Nyckelord: färdigvarulager, materialstyrning, lagerutformningPublikationen registrerades 2018-06-08. Den ändrades senast 2018-06-08

CPL ID: 255070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek