In English

Minskning av tidsvariationer för in- och utgående transporter - En fallstudie på SKF Göteborg

Anton Björklund ; Simon Svederberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 55 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Fallstudien undersöker industriföretaget SKF med fokus på företagets problem kopplade till tidsvariationer för in- och utleveranser på lagren i Göteborg. En kartläggning av det nuvarande tillståndet har gjorts genom observationer och intervjuer. Syftet med studien var att ta fram konkreta och genomförbara förbättringsåtgärder som leder till en ökad transparens i materialflödet, underlättar transportplaneringen och minskar tidsavvikelser för in- och utgående transporter. Avsaknaden av ett effektivt kommunikation- och planeringsverktyg tillsammans med en bristande styrning av transportörerna visade sig vara två orsaker till företagets problem. Dessa brister leder till att flera transporter ankommer och avgår under korta tidsintervall vilket skapar köer och ojämnheter i arbetsbelastningen. Vidare upptäcktes även att informationen som skickas mellan avdelningarna i flera fall inte når mottagaren vilket skapar frustration hos medarbetarna. Efter en benchmarkstudie på ett företag som löst liknande problematik och en analys av SKF:s situation presenterades lösningsförslaget i form av ett Time-Slot-Managementsystem. Lösningen kan beskrivas som ett IT baserat kommunikation- och planeringsverktyg för styrning av transporter. Slutligen jämfördes tre olika lösningar som finns tillgängliga på marknaden, där systemet som ansågs möta SKFs behov bäst rekommenderades.

Nyckelord: Transportplanering, Slot-System, leveransprecision, TSM, leverantörssamverkanPublikationen registrerades 2018-06-05. Den ändrades senast 2018-06-05

CPL ID: 255047

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek