In English

Arbete-familjekonflikt bland sjömän?

Christian Berg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 51 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Att arbeta som sjöman skiljer sig från andra vanliga yrken, bland annat på så sätt att när man arbetar så är man ombord långa perioder utan att komma hem till sin familj efter avslutad arbetsdag. Syftet med detta arbete har varit att undersöka huruvida dessa perioder till sjöss påverkar familjerelationerna mellan sjömannen och hans hemmavarande partner och barn. För att ta reda på detta skickades en webb-enkät ut till fartygsanställda via främst rederier och diverse andra kontaktkanaler. Denna enkät med titeln “Sjömän och deras familjeförhållanden” bestod av 15 frågor med givna svarsalternativ och avslutningsvis en möjlighet att fritt skriva om sin egen uppfattning om ämnet i fråga.

Resultatet i studien visar att av de som lever i en parrelation existerar en arbete-familjekonflikt hos knappt hälften av dem och inget tydligt samband mellan tjänstgöringsperiodernas längd kunde påvisas. Desto tydligare visade resultatet att sjötiden har mer negativ inverkan för de som lever som singlar att etablera en parrelation. Även för de sjömän som har barn påverkas deras relation oftare negativt än tvärtom, oavsett tjänstgöringsperiodens längd.

Nyckelord: sjöman, familj, tjänstgöringsperiod, konfliktPublikationen registrerades 2018-06-04. Den ändrades senast 2018-06-04

CPL ID: 255042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek