In English

Hydrofob ytbehandling av tegel

Hydrophobic surface treatment of brick facades

Olof Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-40, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Tegel är ett vanligt material i äldre fasader och när dessa ska tilläggsisoleras finns det risk för att fuktproblem uppstår. En vattenavvisande behandling skulle kunna minimera dessa fuktproblem och därför är syftet med rapporten att undersöka vilka olika typer av vattenavvisande behandlingar som finns tillgängliga och när en sådan behandling skulle vara fördelaktig. Vidare även undersöka hur fuktmängden varierar i en konstruktion före och efter en vattenavvisande behandling har applicerats. Metoderna som användes under arbetet var en litteraturstudie på ämnet hydrofobering, som betyder vattenavvisande, två mindre intervjuer har genomförts samt hygrotermisk numerisk simulering av olika konstruktioner i programmet WUFI. Det finns många olika typer av hydrofoba ämnen och de vanligaste på marknaden är silikonat, silikonharts, silan, oligomer siloxan och polymer siloxan. Användningsområden för dessa ämnen varierar och tiden innan den vattenavvisande effekten uppstår varierar även den. Dock är de vattenavvisande egenskaperna desamma. En tegelfasad skadas under sin livstid på grund av frostskador och saltutfällningar. Skulle en hydrofob ytbehandling genomföras är det därför viktigt att undersöka muren som ska behandlas och reparera alla skador så att önskad effekt uppnås och problemen som finns inte förvärras. Simuleringen visade att innan en hydrofob ytbehandling hade applicerats var både fukthalten och den relativa ånghalten hög i hela konstruktionen med avseende på ett bärande murverk. Efter en hydrofob ytbehandling hade lagts på minskade fukten kraftigt i teglet och även den relativa ånghalten minskade betydligt i vissa delar av muren. Skalmuren som undersöktes hade även den en hel del fukt i teglet men resten av konstruktionen var relativt torr. En hydrofob ytbehandling på skalmuren gjorde att teglet blev torrare men hade ingen större inverkan på resten av konstruktionen. En hydrofob ytbehandling kan ge negativa effekter i de mest extrema fallen men borde inte avskräcka ifrån att använda sig av en sådan behandling tack vare vinsterna som fås av att ha en torr konstruktion.

Nyckelord: Vattenavvisande, hydrofob ytbehandling, WUFI, tegelPublikationen registrerades 2017-11-17. Den ändrades senast 2017-11-17

CPL ID: 253237

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek